Thứ năm, 06/01/2022

Mẫu đăng kí tình nguyện viên ngắn hạn Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2024

Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với quy mô trên khắp cả nước và có 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh; Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia  (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 41-QĐ/VVC ngày 01/01/2020 và Quyết định số 71-QĐ/VVC ngày 04/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky; Căn cứ Quyết định số 51-QĐ/BCN-24/FTS, ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành mẫu Đơn đăng kí, lý lịch thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) và tình nguyện viên ngắn hạn Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Tình nguyện viên ngắn hạn Nhóm từ thiện Fly To Sky là công dân Việt Nam, tán thành Điều lệ Nhóm, tự nguyện đăng ký tham gia trong các dự án, chương trình, chiến dịch tình nguyện cụ thể trong thời gian ngắn, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của tình nguyện viên ngắn hạn theo Quy chế tình nguyện viên. Tình nguyện viên ngắn hạn của cấp nào sẽ do Ban Chủ nhiệm cấp đó quyết định công nhận. Tình nguyện viên ngắn hạn, thành viên danh dự hoạt động theo Quy chế tình nguyện viên, tuân thủ theo Điều lệ Nhóm, tuân thủ các quy định của pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy chế Mạng lưới tình nguyện Quốc gia, các quy định của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; Các quy định của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đối với các hoạt động tình nguyện của thanh niên; Các văn bản, công ước về tình nguyện quốc tế, các điều ước quốc tế về nhân đạo mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp người nước ngoài tình nguyện tham gia hoạt động Nhóm tại Việt Nam, thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo sự hướng dẫn của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Tình nguyện viên ngắn hạn có thể tham gia các Chương trình, Dự án, Chiến dịch, hoạt động, mảng phụ trách được Ban Chủ nhiệm các cấp Nhóm công bố ở các nền tảng truyền thông chính thức hoặc ở Chuyên mục Tình nguyện viên Ngắn hạn ở Wesbite flytoskycharity.vn

1. Đăng kí thông qua Form online.

2. Đăng kí bằng cách điền Mẫu đơn đăng kí TNV ngắn hạn và gửi về email của Chương trình, Dự án, Chiến dịch hoặc Email tinhnguyen@flytoskycharity.vn.

Việc duyệt hồ sơ sẽ theo quy trình, sau khi nhận Hồ sơ phía Nhóm sẽ liên lạc với ứng viên để thông báo và trao đổi thêm một số yêu cầu về công việc.

STT Biểu mẫu Link
1 Mẫu Đơn đăng kí TNV Ngắn hạn Mẫu đăng ký tình nguyện viên ngắn hạn

- Xem chi tiết Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky - Tại đây

- Xem Điều lệ Nhóm từ thiện Fly To Sky (Điều chỉnh, bổ sung) ban hành năm 2024 - Tại đây

- Lưu ý: Hình thức điền file có thể online (tải file về để điền) hoặc in ra bản giấy và kí tay sau đó chụp/scan lại để nộp; Đối với chữ ký bắt buộc là chữ ký tay (Kí ra giấy và chụp/scan lại và chèn vào file hoặc kí trực tiếp đối với bản giấy).

- Đăng kí TNV dài hạn (thành viên chính thức) Nhóm từ thiện Fly To Sky - Tại đây

Thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp vui lòng gửi về email tinhnguyen@flytoskycharity.vn

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Quyên góp Liên hệ