Thứ năm, 06/01/2022

Mẫu đăng kí tình nguyện viên ngắn hạn Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2022

Thực hiện Công văn số 57-CV/BCN-21/FTS, ngày 24 tháng 04 năm 2021 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky;

Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành mẫu Đơn đăng kí, lý lịch thành viên chính thức và mẫu đơn đăng kí tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky còn gọi là tình nguyện viên ngắn hạn, tình nguyện viên tự do, tình nguyện viên thời vụ. Tình nguyện viên của Nhóm là những người Việt Nam, tán thành Điều lệ Nhóm, tự nguyện đăng kí gia nhập Nhóm; có khả năng và đáp ứng các điều kiện tham gia các hoạt động do Nhóm tổ chức trong khoản thời gian nhất định.

Các cách thức đăng kí TNV Ngắn hạn Nhóm từ thiện Fly To Sky: 

1. Đăng kí thông qua Form của các Chương trình, Dự án, Chiến dịch.

2. Đăng kí bằng hình thức điền Mẫu đơn đăng kí TNV ngắn hạn và gửi về email của Chương trình, Dự án, Chiến dịch hoặc Email tinhnguyen@flytoskycharity.vn.

Việc duyệt hồ sơ sẽ theo quy trình, sau khi nhận Hồ sơ phía Nhóm sẽ liên lạc với ứng viên để thông báo và trao đổi thêm một số yêu cầu về công việc.

STT Biểu mẫu Link
1 Mẫu Đơn đăng kí TNV Ngắn hạn MẪU ĐĂNG KÍ TNV NGẮN HẠN 2022

- Xem chi tiết Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky - Tại đây

- Xem đăng kí TNV dài hạn (thành viên chính thức) Nhóm từ thiện Fly To Sky - Tại đây

Thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp vui lòng gửi về email tinhnguyen@flytoskycharity.vn

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Quyên góp Liên hệ