Thứ ba, 13/09/2022

Mô tả công việc và yêu cầu đối với thành viên chính thức mảng Nhân sự

I. Về Nhóm từ thiện Fly To Sky:

- Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia  (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 71/QĐ-VVC, ngày 04/12/2020 và Quyết định số 02/QĐ-VVC, ngày 02/1/2021 của Giám đốc Trung tâm.

- Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.

- Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

 

II. Mô tả công việc các Mảng:

1. Thành viên Mảng Quản lý nhân sự:

a. Mô tả công việc:

- Soạn thảo, biên tập các loại văn bản liên quan đến công tác nhân sự khi được phân công; Quản lý và phân phát các biểu mẫu, văn bản liên quan đến hành chính nhân sự.

- Tổng hợp, hướng dẫn, sao lưu, quản lý, cập nhật dữ liệu hồ sơ, lý lịch nhân sự, công tác xin nghỉ phép, công tác miễn tư cách thành viên chính thức và các tài liệu liên quan đến công tác nhân sự.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến, xây dựng, hỗ trợ cán bộ quản lý, thành viên, tình nguyện viên, các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc giải quyết các thủ tục nhân sự theo phân công của Ban Chủ nhiệm;

- Tổng hợp đề xuất, tham mưu, chủ trì về công tác nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, kiêm nhiệm, kỷ luật của các cá nhân, tập thể để trình xin ý kiến của Ban Chủ nhiệm.

- Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm các cấp công tác quản trị, quy trình tổ chức, quy trình làm việc của mảng mình phụ trách, của Nhóm, Chi nhánh và các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Nhóm, Chi nhánh đảm bảo hiệu quả, đạt kết quả cao; Đề xuất các chính sách, quy định, nội quy nội bộ của tổ chức, các cách tiếp cận và thủ tục mới.

- Hướng dẫn cho thành viên chính thức mới tiếp nhận công việc, tham gia các group chat và hướng dẫn thành viên bàn giao công việc, hoàn thành các khoản phí, phạt theo quy định sau khi có quyết định miễn tư cách thành viên, miễn nhiệm, luân chuyển, thay đổi chức vụ của Ban Chủ nhiệm các cấp.

- Theo dõi, kiểm tra, định hướng về việc tuân thủ Điều lệ, các quy định của tổ chức và Trung ương, các quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân; Về cách cư xử trên mạng xã hội của thành viên chính thức.

- Hướng dẫn cho thành viên chính thức vận hành, sử dụng phần mềm Smart Office, hệ thống email công nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Nhân sự/Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng: Ưu tiên đã có từng tham gia quản lý nhân sự, hành chính, đối nội ở các tổ chức, CLB, Đội, Nhóm, tổ chức Đoàn – Hội,…

 

2. Thành viên Mảng Quỹ thành viên và quyền lợi tình nguyện viên:

a. Mô tả công việc:

- Phụ trách công tác thu, chi hội phí, tham gia thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ thành viên các cấp; Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm các cấp về mức thu, miễn thu đối với một số trường hợp đặc biệt.

- Tham mưu và cung cấp, đảm bảo các điều kiện, quyền lợi cho thành viên chính thức, tình nguyện viên theo quy định.

- Đảm bảo quyền lợi và bảo vệ quyền lợi của thành viên chính thức khi xảy ra tranh chấp hay các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của thành viên chính thức.

- Phụ trách công tác thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia và các vấn đề có liên quan đối với thành viên chính thức.

- Phối hợp cùng mảng Truyền thông và các Ban, Đội, Đơn vị có liên quan để tổ chức chúc mừng sinh nhật cho thành viên theo từng tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Nhân sự/Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Nếu có hiểu biết, đã từng quản lý tài chính là một lợi thế.

- Ưu tiên đã có từng tham gia quản lý nhân sự, hành chính, đối nội ở các tổ chức, CLB, Đội, Nhóm, tổ chức Đoàn – Hội,…

 

3. Thành viên Mảng Tôn vinh – Khen thưởng:

a. Mô tả công việc:

- Quản lý hiệu suất công việc, tổ chức đánh giá hiệu quả, hiệu suất công việc của các cá nhân thành viên chính thức, tình nguyện viên, các tập thể trực thuộc theo tháng, quý, năm, chiến dịch.

- Phụ trách công tác chấm công, đánh giá chất lượng và khả năng của thành viên chính thức.

- Thu thập và phân tích dữ liệu nhân sự, sự đóng góp của từng thành viên.

- Tổng hợp, đề xuất, phụ trách công tác đánh giá và tham mưu công tác tôn vinh – khen thưởng cho thành viên chính thức, tình nguyện viên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Nhân sự/Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

Có thời gian lớn, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình của từng cá nhân tại tổ chức.

 

4. Thành viên Mảng Đào tạo và kết nối nội bộ:

a. Mô tả công việc:

- Đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. Xây dựng, đề xuất, tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, buổi chia sẻ, các chương trình tập huấn, đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển năng lực tình nguyện viên.

- Giới thiệu cho thành viên chính thức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, buổi chia sẻ kỹ năng, nâng cao năng lực tình nguyện viên hữu ích.

- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ cho thành viên, tình nguyện viên, cán bộ quản lý mới.

- Lưu chứng chỉ, chứng nhận của thành viên chính thức liên quan đến công tác đào tạo.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá công tác, kết quả đào tạo tình nguyện viên các cấp để tiếp tục xây dựng phương án cho phù hợp.

- Làm cầu nối giữa Ban Chủ nhiệm các cấp và thành viên chính thức; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của thành viên chính thức; Tổ chức các cuộc họp, buổi chia sẻ, chương trình, buổi gặp mặt để giao lưu, kết nối và tiếp nhận ý kiến của thành viên chính thức, tổng hợp tham mưu cho Ban Chủ nhiệm các cấp;

- Thay mặt Ban Chủ nhiệm các cấp giải quyết các vấn đề, xung đột nội bộ cũng như xây dựng, tổ chức các chương trình giao lưu, kết nối tình nguyện viên, thành viên chính thức.

- Theo dõi quá trình làm việc của thành viên chính thức để có định hướng, xây dựng phương án hỗ trợ, đầu tư phát triển năng lực; Xây dựng các biện pháp thúc đẩy, kích thích thành viên chính thức làm việc, có cảm hứng với công việc và phát huy năng lực bản thân.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Nhân sự/Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Ưu tiên đã từng tham gia công tác đào tạo nhân sự, đối nội ở các tổ chức, CLB, Đội, Nhóm, tổ chức Đoàn – Hội,…

- Nếu ứng viên đã có sự trải nghiệm ở nhiều vị trí hoặc đã từng tham gia nhiều hoạt động của Nhóm từ thiện Fly To Sky là một lợi thế

 

5. Thành viên Mảng Tuyển dụng:

a. Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch, quy trình, lập thông báo tuyển dụng và các biểu mẫu, văn bản có liên quan đến công tác tuyển dụng.

- Quản lý, nắm bắt thông tin, tổng hợp nhu cầu của các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Chi nhánh, Nhóm và đánh giá, lên phương án cho công tác tuyển dụng; Phối hợp xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí tuyển dụng, thành lập bộ câu hỏi phỏng vấn, bộ câu hỏi, nhiệm vụ thử việc và tham mưu Ban Chủ nhiệm các cấp phê duyệt.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, tổng hợp danh sách trình Ban Chủ nhiệm các cấp.

- Soạn nội dung, gửi thư mời thử việc theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm, kết nối với ứng viên về thông tin thử việc (thời gian, những lưu ý, chuẩn bị,….); Thông báo cho ứng viên về kết quả thử việc bằng thư điện tử.

- Phụ trách công tác tổ chức phỏng vấn cho ứng viên bao gồm: lên danh sách, thông báo, tổ chức phỏng vấn, mời người phỏng vấn.

- Hướng dẫn công tác, thủ tục nhận công việc đối với ứng viên trúng tuyển; Hỗ trợ thành viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc.

- Xây dựng, quản lý chiến lược phát triển cán bộ quản lý, thành viên chính thức; Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Nhân sự/Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong tuyển dụng nhân sự ở các tổ chức, CLB, Đội, Nhóm, tổ chức Đoàn – Hội,…

 

6. Thành viên Mảng Quản lý nhân sự cơ sở (tại Tiểu ban Nhân sự - Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) - Không có chỉ tiêu tuyển.

 

III. Yêu cầu chung:

- Cam kết tham gia thành viên chính thức tối thiểu 06 tháng trở lên, tại cấp Tổng tối thiểu 01 năm trở lên;

- Yêu thích công tác nhân sự, kết nối tình nguyện viên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm công tác nhân sự tại các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện, quỹ cộng đồng.

- Linh hoạt chủ động trong thời gian và tự sắp xếp được lịch trình, công việc.

- Có quỹ thời gian phù hợp với tính chất công việc; Có thể dành tối thiểu 01 tiếng mỗi ngày cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao; Ưu tiên học sinh, sinh viên có quỹ thời gian rãnh lớn.

- Nhiệt tình, trung thực, cầu toàn và cẩn trọng trong công việc.

- Có tinh thần tình nguyện cao, ham học hỏi, chủ động với nhiệm vụ được phân công.

- Có khả năng chịu áp lực, thực hiện nhiều nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phụng sự cộng đồng nhanh, hiệu quả.

- Đảm bao tính kỉ luật về thời gian, nội quy; Có sự cam kết cao với các hoạt động tình nguyện mà mình tham gia; Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

 

IV. Quyền lợi chung:

- Được cung cấp tài khoản vận hành nội bộ (sử dụng trên app và website) sử dụng để tạo việc, nhận việc, tạo checklist, nhận văn bản, trình duyệt,...; Nếu là cán bộ quản lý cấp trưởng/phó sẽ được cấp tài khoản email công cá nhân sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều tình nguyện viên.

- Được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện của Ban Chủ nhiệm các cấp và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Được đề nghị khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Được xem xét đề nghị xét công nhận danh hiệu “Tình nguyên viên xuất sắc của năm”.

- Được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Nhóm và phong trào tình nguyện tại Nhóm;

- Được cung cấp tài khoản sử dụng App và Website hệ thống làm việc nội bộ; Đối với cán bộ quản lý sẽ được cấp Email công dùng riêng.

- Được tham gia tình nguyện, ứng cử tham gia Ban Tổ chức tất cả các hoạt động do các cấp Nhóm tổ chức mà không cần phải tham gia phỏng vấn tình nguyện viên.

- Được tham gia, giới thiệu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tình nguyện, công tác Nhóm và phong trào tình nguyện vì cộng đồng do các tổ chức, cơ quan và các cấp Nhóm Nhóm tổ chức; Được xem xét tham gia các chương trình tình nguyện viên quốc gia, quốc tế trong và ngoài Nhóm (khi đáp ứng yêu cầu của chương trình và tổ chức Nhóm).

- Được ứng cử, đề cử vào các chức vụ cán bộ quản lý của các cấp Nhóm.

- Mở rộng mối quan hệ của bản thân và cải thiện các kỹ năng mềm như: Quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp và thiết lập quan hệ, đàm phán, giải quyết vấn đề phức tạp,...

 

V. Ví trí hoạt động: Thành viên mảng Nhân sự có thể hoạt động tại Ban Nhân sự các Chi nhánh (Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Tiểu ban Nhân sự (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) ở Tổng hoặc Thành viên phụ trách Nhân sự, Điều phối tại các Dự án, Đội Tình nguyện viên Dự án, Ban Quản lý các Dự án khi có chỉ tiêu tuyển.

 

VI. Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại ĐÂY

 

Mọi thông tin chi tiết về hoạt động tổ chức, cần tư vấn và hỏi đáp về công tác đăng kí tham gia thành viên chính thức xin vui lòng liên hệ:

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm@flytoskycharity.vn.

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Gia Lai: gialai@flytoskycharity.vn.

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại cấp Tổng: tinhnguyen@flytoskycharity.vn.

 

Quyên góp Liên hệ