Thứ bảy, 12/11/2022

Mô tả công việc thành viên chính thức đối với Ban Quản lý các Dự án các cấp

I. Về Nhóm từ thiện Fly To Sky:

- Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia  (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 71/QĐ-VVC, ngày 04/12/2020 và Quyết định số 02/QĐ-VVC, ngày 02/1/2021 của Giám đốc Trung tâm.

- Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.

- Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

II. Mô tả công việc các Mảng:

1. Thành viên Ban Quản lý các Dự án phụ trách Quản lý và phát triển các dự án an sinh xã hội

a. Mô tả công việc của Mảng:

- Tham gia quản lý, triển khai, tổ chức và giám sát tổng thể các dự án, chương trình, chiến dịch thuộc lĩnh vực an sinh xã hội từ công tác nhân sự, ngân sách, kế hoạch, phương án triển khai và tiến độ.

- Thường trực các Dự án dài hạn: Dự án Quà chia sẻ, Dự án Góp gạch xây ước mơ.

- Phối hợp với các thành viên trong Ban để đảm bảo rằng tất cả các bên đang đi đúng hướng với các yêu cầu, thời hạn và kế hoạch, lịch trình của dự án, chiến dịch, chương trình thuộc lĩnh vực an sinh xã hội; Phối hợp để xác định và tìm phương hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và xử lý kịp thời khi có các thay đổi, tình huống phát sinh, đảm bảo rằng tất cả các bên được thông báo về những thay đổi mới nhất, từ đó theo tiến độ và ngân sách.

- Tham mưu xây dựng quy trình hướng dẫn, tài liệu đào tạo và các tài liệu khác khi cần để thúc đẩy dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội.

- Tiến hành đánh giá dự án và xác định điểm mạnh, điểm yếu; Tổng hợp dữ liệu, báo cáo theo tuần, quý, tháng, năm cho Ban Chủ nhiệm các cấp về tiến độ và các nội dung có liên quan; Phối hợp với đơn vị thụ hưởng theo dõi, quản lý, cập nhật tình hình để báo cáo cho nhà tài trợ.

- Phối hợp cùng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Tiểu ban Đối ngoại để xây dựng ý tưởng, kế hoạch, vận động nguồn lực và tổ chức các chương trình thuộc lĩnh vực an sinh xã hội.

- Tham mưu Ban Chủ nhiệm các cấp công tác làm việc với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân để tổ chức, triển khai có hiệu quả.

- Phối hợp với các tổ chức có chuyên môn, chức năng, kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực an sinh xã hội đảm bảo tạo giá trị, tác động tích cực, bền vững đa chiều; Xây dựng, phát triển, tri ân và duy trì mạng lưới đối tác trong nước hoặc nước ngoài (nếu có).

- Thiết lập kế hoạch truyền thông dự án hiệu quả, quản lý và phát triển các nền tảng mạng xã hội của Dự án, Chiến dịch, Chương trình; Xây dựng các tuyến tin, bài cập nhật tình hình hoạt động của các hoạt động có liên quan do mình quản lý.

- Phối hợp cùng Tiểu ban Tài chính – Kế toán (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) và Thư ký phụ trách Tài chính kế toán của Chi nhánh để sao kê, cập nhật dữ liêu, chứng từ thu chi, tài trợ có liên quan đến các hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham mưu, xin ý kiến và tổ chức tuyển tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn hỗ trợ vận hành dự án khi cần thiết; Phân công nhiệm vụ cho các tình nguyện viên ngắn hạn.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Có quan tâm đến các hoạt động thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, từ thiện, cứu hộ khẩn cấp, giúp đỡ, đỡ đầu có thời hạn.

                    

2. Thành viên Ban Quản lý các Dự án phụ trách Quản lý và phát triển các dự án năng lượng – nước sạch – môi trường

a. Mô tả công việc của Mảng:

- Tham gia quản lý, triển khai, tổ chức và giám sát tổng thể các dự án, chương trình, chiến dịch thuộc lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường từ công tác nhân sự, ngân sách, kế hoạch, phương án triển khai và tiến độ.

- Thường trực các Dự án dài hạn: Dự án Chiến sĩ lọc nước, Dự án Sân chơi Xanh, Dự án Rực sáng nông thôn; Thường trực Chương trình thường niên: Chương trình Đổi sách lấy cây.

- Phối hợp với các thành viên trong Ban để đảm bảo rằng tất cả các bên đang đi đúng hướng với các yêu cầu, thời hạn và kế hoạch, lịch trình của dự án, chiến dịch, chương trình thuộc lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường; Phối hợp để xác định và tìm phương hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và xử lý kịp thời khi có các thay đổi, tình huống phát sinh, đảm bảo rằng tất cả các bên được thông báo về những thay đổi mới nhất, từ đó theo tiến độ và ngân sách.

- Tham mưu xây dựng quy trình hướng dẫn, tài liệu đào tạo và các tài liệu khác khi cần để thúc đẩy dự án thuộc lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường.

- Tiến hành đánh giá dự án và xác định điểm mạnh, điểm yếu; Tổng hợp dữ liệu, báo cáo theo tuần, quý, tháng, năm cho Ban Chủ nhiệm các cấp về tiến độ và các nội dung có liên quan; Phối hợp với đơn vị thụ hưởng theo dõi, quản lý, cập nhật tình hình để báo cáo cho nhà tài trợ.

- Phối hợp cùng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Tiểu ban Đối ngoại để xây dựng ý tưởng, kế hoạch, vận động nguồn lực và tổ chức các chương trình thuộc lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường.

- Tham mưu Ban Chủ nhiệm các cấp công tác làm việc với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân để tổ chức, triển khai có hiệu quả.

- Phối hợp với các tổ chức có chuyên môn, chức năng, kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường đảm bảo tạo giá trị, tác động tích cực, bền vững đa chiều; Xây dựng, phát triển, tri ân và duy trì mạng lưới đối tác trong nước hoặc nước ngoài (nếu có).

- Thiết lập kế hoạch truyền thông dự án hiệu quả, quản lý và phát triển các nền tảng mạng xã hội của Dự án, Chiến dịch, Chương trình; Xây dựng các tuyến tin, bài cập nhật tình hình hoạt động của các hoạt động có liên quan do mình quản lý.

- Phối hợp cùng Tiểu ban Tài chính – Kế toán (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) và Thư ký phụ trách Tài chính kế toán của Chi nhánh để sao kê, cập nhật dữ liêu, chứng từ thu chi, tài trợ có liên quan đến các hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham mưu, xin ý kiến và tổ chức tuyển tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn hỗ trợ vận hành dự án khi cần thiết; Phân công nhiệm vụ cho các tình nguyện viên ngắn hạn.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Có quan tâm đến các hoạt động thuộc lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường.

-  Ưu tiên các tình nguyện viên đã từng có kinh nghiệm hoặc tham gia tình nguyện, điều phối, quản lý các dự án dài hạn thuộc các lĩnh vực năng lượng – nước sạch – môi trường.

 

3. Thành viên Ban Quản lý các Dự án phụ trách Quản lý và phát triển các dự án giáo dục, văn hóa đọc

a. Mô tả công việc của Mảng:

- Tham gia quản lý, triển khai, tổ chức và giám sát tổng thể các dự án, chương trình, chiến dịch thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em từ công tác nhân sự, ngân sách, kế hoạch, phương án triển khai và tiến độ.

- Thường trực các Dự án dài hạn: Dự án Màn hình chia sẻ, Dự án Tủ sách Bồ câu trắng, Dự án Học bổng Cánh Chim Xanh, Dự án Lớp học miễn phí Smile Class.

- Phối hợp với các thành viên trong Ban để đảm bảo rằng tất cả các bên đang đi đúng hướng với các yêu cầu, thời hạn và kế hoạch, lịch trình của dự án, chiến dịch, chương trình thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em; Phối hợp để xác định và tìm phương hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và xử lý kịp thời khi có các thay đổi, tình huống phát sinh, đảm bảo rằng tất cả các bên được thông báo về những thay đổi mới nhất, từ đó theo tiến độ và ngân sách.

- Tham mưu xây dựng quy trình hướng dẫn, tài liệu đào tạo và các tài liệu khác khi cần để thúc đẩy dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em.

- Tiến hành đánh giá dự án và xác định điểm mạnh, điểm yếu; Tổng hợp dữ liệu, báo cáo theo tuần, quý, tháng, năm cho Ban Chủ nhiệm các cấp về tiến độ và các nội dung có liên quan; Phối hợp với đơn vị thụ hưởng theo dõi, quản lý, cập nhật tình hình để báo cáo cho nhà tài trợ.

- Phối hợp cùng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Tiểu ban Đối ngoại để xây dựng ý tưởng, kế hoạch, vận động nguồn lực và tổ chức các chương trình thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em.

- Tham mưu Ban Chủ nhiệm các cấp công tác làm việc với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân để tổ chức, triển khai có hiệu quả.

- Phối hợp với các tổ chức có chuyên môn, chức năng, kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em, đảm bảo tạo giá trị, tác động tích cực, bền vững đa chiều; Xây dựng, phát triển, tri ân và duy trì mạng lưới đối tác trong nước hoặc nước ngoài (nếu có).

- Thiết lập kế hoạch truyền thông dự án hiệu quả, quản lý và phát triển các nền tảng mạng xã hội của Dự án, Chiến dịch, Chương trình; Xây dựng các tuyến tin, bài cập nhật tình hình hoạt động của các hoạt động có liên quan do mình quản lý.

- Phối hợp cùng Tiểu ban Tài chính – Kế toán (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) và Thư ký phụ trách Tài chính kế toán của Chi nhánh để sao kê, cập nhật dữ liêu, chứng từ thu chi, tài trợ có liên quan đến các hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham mưu, xin ý kiến và tổ chức tuyển tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn hỗ trợ vận hành dự án khi cần thiết; Phân công nhiệm vụ cho các tình nguyện viên ngắn hạn.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Có quan tâm đến các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em.

- Ưu tiên các tình nguyện viên đã từng có kinh nghiệm hoặc tham gia tình nguyện, điều phối, quản lý các dự án dài hạn thuộc các lĩnh vực giáo dục, văn hóa đọc và trẻ em.

 

4. Thành viên Ban Quản lý các Dự án phụ trách Quản lý và phát triển các dự án y tế

a. Mô tả công việc của Mảng:

- Tham gia quản lý, triển khai, tổ chức và giám sát tổng thể các dự án, chương trình, chiến dịch thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh từ công tác nhân sự, ngân sách, kế hoạch, phương án triển khai và tiến độ.

- Thường trực Dự án dài hạn: Dự án Fly+ Healthbox, Chiến dịch Anh hùng diệt khuẩn và các Chương trình có thời hạn như Chương trình Triệu túi an sinh, Chương trình San sẻ yêu thương, Chương trình Triệu bữa cơm – Cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác.

- Phối hợp với các thành viên trong Ban để đảm bảo rằng tất cả các bên đang đi đúng hướng với các yêu cầu, thời hạn và kế hoạch, lịch trình của dự án, chiến dịch, chương trình thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh; Phối hợp để xác định và tìm phương hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và xử lý kịp thời khi có các thay đổi, tình huống phát sinh, đảm bảo rằng tất cả các bên được thông báo về những thay đổi mới nhất, từ đó theo tiến độ và ngân sách.

- Tham mưu xây dựng quy trình hướng dẫn, tài liệu đào tạo và các tài liệu khác khi cần để thúc đẩy dự án thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh.

- Tiến hành đánh giá dự án và xác định điểm mạnh, điểm yếu; Tổng hợp dữ liệu, báo cáo theo tuần, quý, tháng, năm cho Ban Chủ nhiệm các cấp về tiến độ và các nội dung có liên quan; Phối hợp với đơn vị thụ hưởng theo dõi, quản lý, cập nhật tình hình để báo cáo cho nhà tài trợ.

- Phối hợp cùng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Tiểu ban Đối ngoại để xây dựng ý tưởng, kế hoạch, vận động nguồn lực và tổ chức các chương trình thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh.

- Tham mưu Ban Chủ nhiệm các cấp công tác làm việc với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân để tổ chức, triển khai có hiệu quả.

- Phối hợp với các tổ chức có chuyên môn, chức năng, kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh đảm bảo tạo giá trị, tác động tích cực, bền vững đa chiều; Xây dựng, phát triển, tri ân và duy trì mạng lưới đối tác trong nước hoặc nước ngoài (nếu có).

- Thiết lập kế hoạch truyền thông dự án hiệu quả, quản lý và phát triển các nền tảng mạng xã hội của Dự án, Chiến dịch, Chương trình; Xây dựng các tuyến tin, bài cập nhật tình hình hoạt động của các hoạt động có liên quan do mình quản lý.

- Phối hợp cùng Tiểu ban Tài chính – Kế toán (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) và Thư ký phụ trách Tài chính kế toán của Chi nhánh để sao kê, cập nhật dữ liêu, chứng từ thu chi, tài trợ có liên quan đến các hoạt động được phân công phụ trách.

- Tham mưu, xin ý kiến và tổ chức tuyển tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn hỗ trợ vận hành dự án khi cần thiết; Phân công nhiệm vụ cho các tình nguyện viên ngắn hạn.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu riêng của Mảng:

- Ưu tiên sinh viên, người có chuyên môn y tế, dược và các lĩnh vực có liên quan.

- Có quan tâm đến các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh.

- Ưu tiên các tình nguyện viên đã từng có kinh nghiệm hoặc tham gia tình nguyện, điều phối, quản lý các dự án dài hạn thuộc các lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, phòng – chống dịch bệnh.

 

5. Thành viên Ban Quản lý các Dự án phụ trách Kết nối nội bộ - Kiểm tra - Thủ tục hành chính:

a. Mô tả công việc:

- Tổ chức các chương trình, sự kiện để kết nối thành viên, tình nguyện viên của Ban và kết nối Ban với các Ban cùng nhiệm vụ tại các Chi nhánh.

- Làm cầu nối giữa các thành viên trong Ban; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của thành viên Ban, kết nối giữa các Mảng trong Ban với nhau; Tham mưu giải quyết các vấn đề, xung đột nội bộ cũng như tổ chức các cuộc họp, buổi chia sẻ, chương trình, buổi gặp mặt để trao đổi công việc, giao lưu, kết nối và tiếp nhận ý kiến của thành viên Ban, tổng hợp tham mưu cho Trưởng, Phó Ban;

- Hỗ trợ lãnh đạo Ban trong việc kết nối, công tác triển khai nhiệm vụ giữa các mảng trong Ban; Hỗ trợ kiểm tra thành viên Ban thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Soạn thảo, biên tập các loại văn bản liên quan đến công tác quản lý, tổ chức, triển khai, vận hành, báo cáo các dự án, chiến dịch, chương trình khi được phân công; Quản lý và phân phát các biểu mẫu, văn bản liên quan đến lĩnh vực của Ban.

- Tổng hợp, hướng dẫn, sao lưu, quản lý, cập nhật dữ liệu hồ sơ và các tài liệu liên quan đến các dự án, chương trình, chiến dịch của Ban.

- Theo dõi, kiểm tra, định hướng về việc tuân thủ Điều lệ, các quy định của tổ chức và Trung ương, các quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân; Về cách cư xử trên mạng xã hội của thành viên Ban.

- Hướng dẫn cho thành viên Ban vận hành, sử dụng phần mềm Smart Office, hệ thống email công nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu của Mảng:

- Có khả năng giao lưu, giao tiếp tốt và có khả năng kết nối nội bộ.

 

III. Yêu cầu chung:

- Cam kết tham gia thành viên chính thức tối thiểu 06 tháng trở lên, đối với cấp Tổng từ 01 năm trở lên.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản như Word, Excel, PowerPoint,….; Biết sử dụng Google Drive.

- Có điện thoại di động và máy tính bàn hoặc laptop cá nhân để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ.

- Ưu tiên đã từng tham gia các quản lý dự án, điều phối tại các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện, quỹ cộng đồng.

- Linh hoạt chủ động trong thời gian và tự sắp xếp được lịch trình, công việc.

- Có quỹ thời gian phù hợp với tính chất công việc; Có thể dành tối thiểu 01 tiếng mỗi ngày cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao; Ưu tiên học sinh, sinh viên có quỹ thời gian rảnh lớn.

- Nhiệt tình, trung thực, cầu toàn và cẩn trọng trong công việc.

- Có tinh thần tình nguyện cao, ham học hỏi, chủ động với nhiệm vụ được phân công.

- Có khả năng chịu áp lực, thực hiện nhiều nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phụng sự cộng đồng nhanh, hiệu quả.

- Đảm bảo tính kỷ luật về thời gian, nội quy; Có sự cam kết cao với các hoạt động tình nguyện mà mình tham gia; Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

 

IV. Quyền lợi chung:

- Được cung cấp tài khoản vận hành nội bộ (sử dụng trên app và website) sử dụng để tạo việc, nhận việc, tạo checklist, nhận văn bản, trình duyệt,...; Nếu là cán bộ quản lý cấp trưởng/phó sẽ được cấp tài khoản email công cá nhân sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều tình nguyện viên.

- Được trau dồi khả năng soạn thảo văn bản, viết lách, trình bày văn bản hành chính; Học hỏi các thủ thuật về Word, Excel,…

- Được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện của Ban Chủ nhiệm các cấp và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Được đề nghị khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Được xem xét đề nghị xét công nhận danh hiệu “Tình nguyên viên xuất sắc của năm”.

- Được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Nhóm và phong trào tình nguyện tại Nhóm;

- Được cung cấp tài khoản sử dụng App và Website hệ thống làm việc nội bộ; Đối với cán bộ quản lý sẽ được cấp Email công dùng riêng.

- Được tham gia tình nguyện, ứng cử tham gia Ban Tổ chức tất cả các hoạt động do các cấp Nhóm tổ chức mà không cần phải tham gia phỏng vấn tình nguyện viên.

- Được tham gia, giới thiệu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tình nguyện, công tác Nhóm và phong trào tình nguyện vì cộng đồng do các tổ chức, cơ quan và các cấp Nhóm Nhóm tổ chức; Được xem xét tham gia các chương trình tình nguyện viên quốc gia, quốc tế trong và ngoài Nhóm (khi đáp ứng yêu cầu của chương trình và tổ chức Nhóm).

- Được ứng cử, đề cử vào các chức vụ cán bộ quản lý của các cấp Nhóm.

- Mở rộng mối quan hệ của bản thân và cải thiện các kỹ năng mềm như: Quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp và thiết lập quan hệ, đàm phán, giải quyết vấn đề phức tạp,...

 

V. Ví trí hoạt động: Thành viên Ban Quản lý các Dự án có thể hoạt động tại Ban Quản lý các Dự án các Chi nhánh (Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Ban Quản lý các Dự án cấp Tổng.

 

VI. Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại ĐÂY

 

Mọi thông tin chi tiết về hoạt động tổ chức, cần tư vấn và hỏi đáp về công tác đăng kí tham gia thành viên chính thức xin vui lòng liên hệ:

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm@flytoskycharity.vn.

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Gia Lai: gialai@flytoskycharity.vn.

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại cấp Tổng: tinhnguyen@flytoskycharity.vn.

Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

Quyên góp Liên hệ