Thứ tư, 02/03/2022

Báo cáo Chương trình bán lịch gây quỹ Xuân Bình An năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 95-KH/BCN-21/FTS, ngày 30/12/2021 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc tổ chức triển khai Chương trình gây quỹ bán lịch “Xuân bình an” năm 2022 nhằm gây quỹ ủng hộ vào quỹ Dự án "Chiến sĩ lọc nước" trao tặng bình lọc nước cho các lớp học vùng cao nhằm góp phần đem nước uống sạch và đảm bảo sức khỏe cho trẻ em vùng cao khi đến trường, qua đó góp phần giảm thiểu dịch, bệnh gây ra từ nguồn nước bẩn.

Chương trình công bố từ ngày 30/12/2021, và bắt đầu nhận đơn từ ngày 02/01/2022 và kết thúc nhận đơn vào ngày 21/01/2022.

Qua quá trình triển khai, Nhóm xin báo cáo tình hình triển khai chương trình như sau: https://bit.ly/baocaoXuanbinhan2022

1. Số lượng cuốn lịch đã bán (T-T): 51 cuốn.

2. Tổng số tiền thu được: 5.049.000đ (99.000đ/cuốn x 51 cuốn).

3. Tổng chi phí: 2.790.000đ.

4. Tổng lợi nhuận gây quỹ sau chi phí: 2.259.000đ (Đã bao gồm khoản được khấu trừ chi phí in ấn, cao hơn mức dự trù chuẩn là 219.000đ).

Quyên góp Liên hệ