Thứ sáu, 31/12/2021

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang từ Công ty TNHH Green Cross Việt Nam

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang từ Công ty TNHH Green Cross Việt Nam

Quyên góp Liên hệ