Thứ tư, 30/06/2021

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Quyên góp Liên hệ