Thứ năm, 01/09/2022

Báo cáo quyết toán thu, chi nguồn tài trợ bằng tiền Đêm nhạc gây quỹ Chắp cánh ước mơ

Tối ngày 27/8/2022, Đêm nhạc “Chắp cánh ước mơ” do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức nhằm gây quỹ để hỗ trợ các trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn và đặc biệt kỷ niệm 04 năm thành lập 04 năm thành lập Nhóm từ thiện Fly To Sky (02/09/2018 – 02/09/2022) và 02 năm thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (02/09/2020 – 02/09/2022) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky xin được báo cáo Báo cáo quyết toán thu, chi nguồn tài trợ bằng tiền Đêm nhạc gây quỹ Chắp cánh ước mơ, cụ thể như sau:

Báo cáo theo mẫu quy định tại Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ Tài chính ban hành.

Tiểu ban Tài chính - Kế toán (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm)

Quyên góp Liên hệ